Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Obstacle Run Alphen zoals georganiseerd door de Stichting Zomerspektakel aan het Meer Alphen aan den Rijn hierna te noemen “Zomerspektakel”

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: de door Zomerspektakel op 4 juni 2023 te organiseren Obstacle Run Alphen.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in dezen Zomerspektakel) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1   Het startbewijs aan het Evenement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Voorafgaande aan deelname aan het Evenement zal om legitimatie van de desbetreffende Deelnemer worden verzocht. Het niet kunnen tonen van een bewijs van inschrijving in combinatie met een geldig legitimatiebewijs leidt tot uitsluiting van deelname aan het Evenement.

2.2. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 12 jaar te hebben bereikt. Voor deelname aan alle afstanden is een geldig Zwemdiploma A verplicht.

2.3   Het bepaalde in artikel 2.2 lijdt slechts uitzondering in de navolgende gevallen:

 1. Kinderen die op de dag waarop het evenement plaatsvindt 6, 7 of 8 jaar oud zijn mogen deelnemen aan de 4 en 8 km van de Obstacle Run Alphen op voorwaarde dat deze deelnemers begeleid worden door een ouder/verzorger die zich tegelijkertijd met het kind inschrijft. Per ouder/verzorger kun je maximaal twee kinderen tegelijkertijd begeleiden, mits dit drietal bij elkaar blijft gedurende de gehele Run.
 2. Kinderen die op de dag waarop het evenement plaatsvindt 9 jaar of ouder zijn mogen deelnemen aan de 4 en 8 km van Obstacle Run Alphen, ook zonder begeleiding van een ouder/verzorger.

Voor alle hierboven omschreven gevallen geldt dat voor deelname een geldig Zwemdiploma A verplicht is.

2.4  De organisator van het evenement behoudt zich het recht voor de starttijden van de verschillende waves te verplaatsen. De meest actuele starttijden worden gecommuniceerd via de website.

2.5   De Deelnemer mag slechts aan het Evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, juist en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de onderhavige algemene voorwaarden.

2.6   De Organisator dient voor het afsluiten van de verzekering van de deelnemers aan het Evenement van elke deelnemer de NAW-gegevens en geboortedatum aan de verzekeraar te verstrekken. In het geval één persoon meerdere deelnemers inschrijft is deze persoon verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens van alle deelnemers voor wie hij inschrijft. Het niet of onjuist aanleveren van de gegevens betekent dat de deelnemer(s) niet verzekerd is (zijn). Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor de deelnemer(s) de deelname aan het evenement te ontzeggen.

2.7   De deelnemer heeft geen recht op restitutie of vermindering van het betaalde inschrijfgeld, ook niet indien hij om wat voor reden dan ook niet aan het Evenement deelneemt, gediskwalificeerd wordt of van (verdere) deelname door de Organisator wordt uitgesloten.

2.8    Tot en met zondag 14 mei 2023 kan een deelnemer zijn ticket overdragen c.q. verkopen aan iemand anders. Deze verkoop moet gemeld worden aan de organisatie via info@obstaclerunalphen.nl. De gegevens (naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats en shirtmaat) dienen hierbij door gegeven te worden door de deelnemer die zijn ticket verkoopt.

2.9.   Tot en met zondag 14 mei 2023 kunnen teamcaptains wijziging aanbrengen in de door hen ingeschreven groepen. Daarna is dat niet meer mogelijk.

2.10   Indien de Organisator gehouden is het Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten, of de route op bepaalde delen te wijzigen of in te korten, vanwege een reden die haar niet kan worden toegerekend, dan is sprake van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:  Afgelasting waardoor het Evenement niet door kan gaan, het Evenement gestaakt wordt of wordt ingekort vanwege weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, verstoring van digitale infrastructuur, het intrekken van de vergunning van overheidswege, epidemieën en pandemieën. In dat geval is de Organisatie gerechtigd om de door haar in het kader van het Evenement reeds gemaakte kosten te verrekenen met het inschrijfgeld.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

Door deel te nemen aan het Evenement, verstrekt een Deelnemer persoonsgegevens aan de Organisator, te weten: zijn/haar NAW-gegevens, geboortedatum en e-mailadres. De Organisator is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met het oog op

 • (a) het vastleggen en bijhouden van de inschrijving van een Deelnemer,
 • (b) het afsluiten van een verzekering voor een deelnemer,
 • (c) het informeren van de Deelnemer over het Evenement en/of het versturen van een nieuwsbrieven,
 • (d) het publiceren van de naam en resultaten van een Deelnemer aan het Evenement.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is gelegen in de uitvoering van de overeenkomst die een Deelnemer door middel van de inschrijving aangaat met de Organisator. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer tevens toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet. Voor zover een Deelnemer tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar heeft, dient deze zich bij de Organisator te melden.

ARTIKEL 6: CONTACT

De Organisator verstrekt gepersonaliseerde informatie aan de Deelnemer over het Evenement via twee communicatiekanalen:

 • E-mailadres info@obstaclerunalphen.nl
 • Software van Mailchimp voor het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven

De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat het juiste e-mailadres wordt ingevoerd bij de inschrijving. Anders komt immers de door de Organisator verzonden informatie niet aan of bij de verkeerde persoon. Hetzelfde geldt voor een wijziging in het e-mailadres van de Deelnemer na de inschrijving voor de Obstacle Run. De Deelnemer dient deze wijziging tijdig door te geven aan de Organisator om er zeker van te zijn dat door de Organisator informatie op het nieuwe e-mailadres aankomt.

De Deelnemer is zich tenslotte bewust van de volgende zaken en onderneemt waar nodig actie:

 • Het kan zijn dat e-mails en nieuwsbrieven van de Organisator in de spambox of reclamefolder van de mailbox van de Deelnemer belanden. Om geen informatie over het Evenement te missen, dient de Deelnemer dit regelmatig te controleren.
 • Gepersonaliseerde nieuwsbrieven vanuit Mailchimp worden niet verstuurd naar e-mailadressen van deelnemers die zich via Mailchimp hebben afgemeld voor de nieuwsbrieven van de Organisator. Indien de Deelnemer deze gepersonaliseerde nieuwsbrieven wil blijven ontvangen, dient de Deelnemer zich zelf weer actief aan te melden voor deze nieuwsbrieven. De Organisator zal dit niet actief monitoren en geen actie ondernemen.
 • Het komt voor dat e-mails en nieuwsbrieven van de Organisator zelfs op serverniveau worden tegenhouden door e-mailproviders als Gmail, Hotmail, KPNmail etc. In dat geval komen deze e-mails en nieuwsbrieven niet terecht in de mailbox van de Deelnemer. De Deelnemer kan hierover niet reclameren bij de Organisator en dient zich te wenden tot de desbetreffende e-mailprovider.

De Deelnemer kan geen enkele rechten ontlenen aan het feit dat door de Organisator verstuurde informatie niet aankomt in de mailbox van de Deelnemer.